Penjelasan Singkat Allah Maha Suci Dari Tempat


1. Dalil al-Quran

Sesungguhnya Allah ta’ala tiada membutuhkan segala makhluk-Nya. Demi mensucikan Allah dari sifat persamaan dengan makhluk-Nya dan dari sifat berhajat kepada suatu tempat atau dari sifat berhajat kepada masa cukuplah dengan firman Allah ta’ala :

ليس كمثله شىء

Maknanya : “Tiada suatupun yang sama seperti-Nya” [Surah al-Shura, ayat 11]

Al-Imam al-Qurtubi berkata ketika mentafsir ayat di atas dalam kitabnya Tafsir al-Qurtubi[1]:

وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد إثبات ذات غير مُشْبِهَة للذوات ولا مُعَطَّلة من الصفات وزاد الواسطي رحمه الله بيانًا فقال: ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل و لا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ… وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضي الله عنهم

Maksudnya : “Dan sesungguhnya sebahagian ulama muhaqqiqin telah berkata: “Tauhid itu ialah penetapan suatu zat yang tidak menyerupai zat-zat yang lain dan tidak menafikan sifat-sifat, al-Wasiti menambah suatu penjelasan dengan berkata: “Tiada suatu zat pun seperti zat-Nya, tiada suatu perbuatan pun seperti perbuatan-Nya dan tiada suatu sifat pun seperti sifat-Nya melainkan dari segi persamaan lafaz… Dan ini semuanya ialah mazhab Ahlul-Haqq was-Sunnah wal-Jama^ah radiyaLlahu ^anhum”. Intaha.

 

Allah ta’ala berfirman:

هل تعلم له سميًا

Maknanya : “…apakah engkau mengetahui ada suatu yang sama dengan Dia?” [Surah Maryam, ayat 65]

Al-Imam al-Qurtubi mentafsirkan ayat di atas dalam kitabnya Tafsir al-Qurtubi[2]:

قال ابن عباس: يريد هل تعلم له ولدًا أي نظيرًا أو مثيلا

Maksudnya:“Ibn ‘Abbas berkata: “Firman Allah taala itu bermaksud: “Adakah engkau mengetahui Dia ada anak yakni sebanding atau semisal dengan-Nya?”.

Allah ta’ala berfirman:

ولم يكن له كفوًا أحد

Maknanya : “…dan tiada satu pun yang setara dengan-Nya”. [Surah al-Ikhlas, ayat 4]

Antara sifat ketidaksamaan Allah dengan sesuatu selain-Nya ialah sifat kewujudan-Nya yang tidak pernah didahului dengan ketiadaan dan tidak ada permulaan bagi kewujudan-Nya. Dengan kata lain, tiada suatupun yang wujud tanpa didahului oleh ketiadaan melainkan Allah taala! Oleh itu, Allah telah wujud sebelum selain-Nya wujud. Inilah yang disebut sebagai azali atau keazalian. Ini berdasarkan firman Allah taala:

هو الأول

Maknanya : “Dia-lah Yang Maha Awal”. [Surah al-Hadid, ayat 3]

 

Ayat 3 surah al-Hadid di atas ditafsirkan dengan dalil hadis yang menyusul di bawah.

2. Dalil Hadis

Rasulullah sallaLlahu ‘alayhi wa-sallam bersabda:

كان الله ولم يكن شيءٌ غيره

Maknanya : “Allah ada azali dan selain-Nya tiada pun”. [Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan al-Bayhaqi]

Al-Hafiz Ibn Hajar al-^Asqalani (w. 852 H) menguraikan hadits di atas dalam kitabnya Fathul-Bari beliau berkata[3]:

والمراد بكان في الأول الأزلية وفي الثاني الحدوث بعد العدم

Maksudnya: “Dan maksud كان dalam lafaz yang pertama ialah keazalian (kewujudan tanpa didahului oleh ketiadaan atau kewujudan tanpa permulaan) dan dalam lafaz kedua adalah kebaharuan selepas ketiadaan (kewujudan yang didahului oleh ketiadaan atau kewujudan yang ada permulaan)”. Intaha.

Allah ta’ala wujud azali artinya keadaan tiada suatupun yang menyamai  keazalian-Nya. Tiada suatu air pun, tiada suatu udara pun, tiada suatu bumi pun, tiada suatu langit pun, tiada suatu Kursi pun, tiada suatu Arsy pun, tiada suatu manusia pun, tiada suatu jin pun, tiada suatu malaikat pun, tiada suatu tempat pun dan tiada suatu masa pun bersama keazalian-Nya! Oleh itu, Allah taala wujud sebelum kewujudan tempat tanpa suatu tempat, dan Dia-lah yang telah mencipta tempat dan Arsy serta Dia tidak berhajat pun kepada ciptaan-Nya.

Rasulullah sallaLlahu ‘alayhi wa-sallam bersabda:

اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الاخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء

Maknanya : “Ya Allah! Engkau al-Awwal maka tiada suatupun sebelum-Mu, Engkau al-Akhir maka tiada suatupun selepas-Mu, Engkau al-Zahir maka tiada suatupun di atas-Mu, dan Engkau al-Batin maka tiada suatupun di bawah-Mu”. [Diriwayatkan oleh Muslim]

Al-Hafiz Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi (w. 458 H) berkata dalam kitabnya al-Asma’ wa al-Sifat[4]:

استدل بعض أصحابنا بنفي المكان عن الله تعالى بقول النبي: ((أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء)) وإذا لم يك فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان

 

Maksudnya : “Sebagian para sahabat kami mengambil dalil tentang penafian tempat daripada Allah ta’ala dengan sabda Nabi : ((أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء)). Dan jika tiada sesuatupun di atas-Nya dan tiada sesuatupun di bawah-Nya maka Allah tidak berada di suatu tempat apapun”. Intaha.

 

3. Dalil Ijmak

Ulama’ telah bersepakat bahwa Allah ta’ala tidak bertempat di suatu tempat, tidak diliputi oleh sembarang tempat, tidak mendiami langit dan tidak juga mendiami Arsy kerana Allah ta’ala wujud sebelum kewujudan Arasy, sebelum kewujudan langit dan tempat. Allah ta’ala mustahil berubah dari suatu keadaan kepada suatu keadaan dan dari suatu sifat kepada suatu sifat kerana perubahan keadaan dan sifat adalah sifat makhluk. Allah ta’la mustahil berubah dari yang sebelumnya tidak bertempat kamudian berpindah tempat ke atas Arsy. Oleh itu, Allah ta’ala wujud dengan kewujudan yang azali tanpa suatu tempat pun, dan selepas Dia mencipta tempat Dia masih wujud tanpa bertempat.

Ketahuilah bahawa para ulama yang terdiri daripada ahli hadis, ahli fiqh, ahli tafsir, ahli bahasa Arab, ahli usul, para ulama empat mazhab iaitu mazhab-mazhab Shafi’i, Hanafi, Maliki dan Hanbali , ulama sufi yang benar semua mereka ini berpegang dengan aqidah yang mensucikan Allah dari tempat.

Antara ulama yang membawa nukilan ijma’ Ahlus-Sunnah di atas aqidah yang mensucikan Allah taala dari tempat ialah al-Imam Abu Mansur ^Abdul-Qahir ibn Tahir al-Baghdadi (w. 429 H) dalam kitabnya al-Farq baynal-Firaq[5]:

وأجمعوا – أي أهل السنة والجماعة – على أنه – أي الله – لا يحويه مكان ولا يجوي عليه زمان

Maksudnya:“Dan mereka – iaitu Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah – berijmak bahawa Dia – iaitu Allah – tidak diliputi oleh suatu tempat dan tidak dilalui ke atas-Nya oleh suatu masa”. Intaha.

Al-Shaykh Imamul-Haramayn Abul-Ma’ali ‘Abdul-Malik ibn ‘AbduLlah al-Juwayni al-Shafi’i al-Ash’ari (w. 478 H) menjelaskan ijmak tersebut dalam kitabnya al-Irshad[6]:

ومذهب أهل الحقّ قاطبة أنّ الله سبحانه وتعالى يتعالى عن التحيّز والتخصص بالجهات

Maksudnya : “Dan mazhab Ahlul-Haqq bersepakat bahawa Allah subhanahu wa-ta’ala disucikan dari sifat mengambil lapang atau ruang dan disucikan dari sifat pengkhususan dengan arah”. Intaha.

 

4. Dalil Akal

Allah taala berfirman:

وقالوا لو كنَّا نسمع أو نعقل ما كنَّا فى أصحب السعير

 

Maksudnya : “Dan mereka berkata: “Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala”. [Surah al-Mulk, ayat 10]

Akal adalah saksi bagi kebenaran syari’at. Oleh karenanya, dalam berbicara masalah keimanan terutama kaitanya dengan hak Allah ta’ala semata-mata hanya bergantung kepada akal sehat. Sedangkan nash-nash baik berasal dari al-Qur’an dan Hadits sifatnya adalah sebagai menguatkan kebenaran dalil akal. Karenanya, akal yang sehat tidak pernah keluar dari perkara yang dibawa oleh syari’at dan tidak saling bertentangan.

Mereka sering keliru dan menganggap kita sebagai golongan mu’tazillah yang hanya mendahulukan akal. Ini adalah pernyataan yang tak berdasar kecuali berdasar atas nafsu mereka sendiri. Sebab kenyataanya sering kita kemukakan kepada mereka kesesuaian antara dalil aqli dan dalil naqli, tetapi tetap saja mereka tidak dapat menerimanya. Bahkan banyak dari kalangan mereka yang menafikan manfaat akal yang lantas kemudian memberikan makna ayat dengan pemahaman mereka sendiri tanpa memperdulikan kaidah yang telah ditentukan Ulama.

 

Dalil akal bahwa Allah Maha Suci dari tempat adalah karena apabila Ia membutuhkan kepada tempat maka berarti tempat tersebut adalah qadim sebagaimana Allah Qadim. Atau sebaliknya, apabila Allah membutuhkan tempat maka berarti Allah baru, sebagaimana tempat itu sendiri baharu. Dan keduanya adalah mustahil bagi Allah.

 

Perubahan keadaan dan sifat itu mustahil berlaku ke atas Allah taala kerana perubahan adalah bukti kebaharuan (kewujudan yang didahului oleh ketiadaan) yakni kemakhlukan. Kebaharuan atau kemakhlukan pula menafikan sifat ketuhanan.

 

Perhatikan :

Adakah Imam al-Qurthubi menafsirkan ayat diatas dengan perkataan “Tangan Allah tidak seperti tangan makhluk, Allah duduk tidak seperti duduknya makhluk, Wajah Allah tidak seperti wajah makhluk”.  Adakah sebuah Hadits yang mengatakan demikian ? Na’udzubillah. Dan bahkan ada pula diantara mereka yang mengatakan “Tangan Allah tidak seperti tangan makhluk, tidak berkuku, tidak berbulu, tidak berjari” Na’udzubillah. Sungguh perkataan SESAT seperti ini HANYA ADA dari kalangan wahabiyah mujassimah musyabihah.  Ungkapan-ungkapan seperti ini muncul lantaran mereka menolak takwil ayat mutasyabihat dan hanya mengambil ayat secara dhohirnya saja. Bahkan sama sekali mereka tidak memperdulikan kaidah ulama dalam memaknai ayat mutasyabihat. Entah dari siapa mereka mendapatkan pemahaman sesat seperti ini.

 

Ada juga mereka berdalih bahwa ayat mutasyabihat itu di-imani dengan tawfidh : mengimani dan membiarkan lafadz ayat sebagaimana datangnya serta menyerahkan maknanya kepada Allah. Pengertian tawfidh disini memang betul, namun mereka tetap saja tidak memahaminya dengan benar. Mereka beranggapan bahwa kata TANGAN, WAJAH, dan DUDUK ini adalah apa yang sesuai dengan lafadz ayat tersebut (sesuai terjemahan mereka sendiri) namun kita wajib mengimaninya tanpa dengan menanyakan bagaimana tangan-Nya, bagaimana wajah-Nya bagaimana cara duduk-Nya. Naudzubillah !!! Ini adalah kata-kata buruk yang sering terdengar dari mereka dan membatalkan arti tawfidh

 

Sungguh aneh istilah tawfidh yang mereka tetapkan ini. Bagaimana bisa dikatakan mengimani dan menyerahkan maknanya kepada Allah kalau masih diartikan sendiri ayatnya. Sesuatu yang mengherankan adalah mereka masih saja kekeuh menyembah Tuhan dengan prasangkaan , dan imajinasi yang mereka reka-reka sendiri dan lebih buruknya lagi mereka memoles pendapat mereka dengan mengatasnamakan kesucian al-Qur’an dan kesahihan Hadits sehingga seolah kuat sumbernya dan mudah diterima oleh orang awam sebagai sasaran dakwah empuk mereka. Tetapi sebaliknya justru ini adalah pelecehan terhadap al-Qur’an dan Hadits !!! Sebab tidak ada seorang-pun dari Rasulullah, Sahabat, dan generasi-generasi salaf hingga sampai masa sekarang yang sejalan dengan pendapat mereka kecuali dari golongan mereka dan pendapat yang dibuat-buat oleh mereka sendiri. Na’udzubillah.

 

Dalam perkara ushul syar’i (bedakan ushul syar’i dengan furu’ syar’i, terkadang orang awam masih belum paham dengan perbedaan-nya) tidak ada satupun ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf yang berbeda pendapat. Mereka sejalan dengan kaidah-kaidah yang dicontohkan oleh pendahulunya demikian seterusnya sampai pada masa sekarang. Mereka telah satu suara , sepakat, dan berijma’ bahwa Allah Ada Tanpa Tempat.

 

Kaidah : Keimanan tidak berdiri di atas perkara yang ditangkap oleh prasangka, namun berdiri tegak di atas perkara yang dapat diterima oleh akal yang sehat yang merupakan saksi daripada syari’at.

___________________________________________

[1] Al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi, Dar al-Fikr, Beirut, jil. 8, juz. 16, hlm. 10.

[2] Ibid, jil. 6, juz. 11, hlm. 54.

[3] Ibn Hajar al-^Asqalani, Fathul-Bari, Dar al-Rayyan, Kaherah, juz. 6, hlm. 334.

[4] Al-Bayhaqi, al-Asma’ was-Sifat; Bab ma ja’ fil-^Arsh wal-Kursi, Dar Ihya’ al-Turath al-^Arabi, Beirut, hlm. 400.

[5] Al-Farq baynal-Firaq, Dar al-Ma^rifah, Beirut, hlm. 333.

[6] Al-Juwayni, al-Irshad ila Qawati^il-Adillah fi Usulil-I^tiqad, Mu’assasah al-Kutub al-Thaqafiyyah, Beirut, hlm. 58.

diperkaya kembali dari sumber aslinya al-masabihul-munawwirah.blogspot.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: